ตารางการศึกษาภาพรวม จังหวัดกาญจนบุรี

29

โรงเรียน
ตาราง
สพม.กาญจนบุรี
29
0
นักเรียน
ตาราง
สพม.กาญจนบุรี
0
0
ห้องเรียน
ตาราง
สพม.กาญจนบุรี
0
นร. : ห้องเรียน
nan:1
ตาราง
สพม.กาญจนบุรี
nan:1
รร.จำแนกตาม - ระดับช่วงชั้น
ไม่มีนักเรียน

0

โรงเรียนขนาดเล็ก

10

ตาราง
เปิด อ.3 ขวบ

0

เปิดปฐมวัย

0

เปิดระดับประถม

0

เปิด ม.ต้น/ขยายโอกาส

29

ตาราง
เปิด ม.ปลาย

29

ตาราง
เปิด ปวช.

1

ตาราง
รร.จำแนกตาม - ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ปฐมวัย /0%
ปฐมวัย - ประถมฯ /0%
ปฐมวัย - ม.ต้น /0%
ปฐมวัย - ม.ปลาย /0%
ประถมฯ /0%
ประถมฯ - ม.ต้น /0%
ประถมฯ - ม.ปลาย /0%
ม.ต้น /0%
ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า 29 /100%
ม.ปลาย/เทียบเท่า /0%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 10 /34%
ขนาดกลาง 12 /41%
ขนาดใหญ่ 5 /17%
ขนาดใหญ่พิเศษ 2 /7%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 /0%
ขนาดที่ 2 1 /3%
ขนาดที่ 3 5 /17%
ขนาดที่ 4 4 /14%
ขนาดที่ 5 12 /41%
ขนาดที่ 6 5 /17%
ขนาดที่ 7 2 /7%