วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนห้องเรียน ย้อนหลัง 5 ปี

2563 2564 2565 2566 2567

ห้องเรียนปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566ปี 2567
ระดับปฐมวัย00000
ระดับประถมศึกษา00000
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น0486504 18517 13531 14
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า0478505 27529 24554 25
รวม09641,009 451,046 371,085 39