วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนห้องเรียน ย้อนหลัง 5 ปี

2562 2563 2564 2565 2566

ห้องเรียนปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566
ระดับปฐมวัย00000
ระดับประถมศึกษา00000
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น00486504 18517 13
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า00478505 27532 27
รวม009641,009 451,049 40