จำนวนนักเรียน จำแนกตามความพิการ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2567-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนพิการทั้งหมด--101020
ความพิการทางการมองเห็น-----
ความพิการทางการได้ยิน-----
ความพิการทางสติปัญญา-----
ความพิการร่างกายและสุขภาพ--224
ความพิการทางการเรียนรู้--7815
ความพิการทางการพูดและภาษา-----
ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--1-1
ความพิการทางการออทิสติก-----
ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
อื่นๆ-----
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
71012001 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีเมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์นักเรียนพิการทั้งหมด-----
71012001 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีเมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการทางการมองเห็น-----
71012001 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีเมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการทางการได้ยิน-----
71012001 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีเมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการทางสติปัญญา-----
71012001 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีเมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
71012001 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีเมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการทางการเรียนรู้-----
71012001 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีเมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
71012001 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีเมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
71012001 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีเมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการทางการออทิสติก-----
71012001 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีเมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
71012001 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีเมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์อื่นๆ-----
71012001 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีเมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ข้อมูลผิดปกติ-----
71012001 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีเมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์อายุนอกเกณฑ์-----
71012002 ท่าม่วงราษฎร์บำรุงท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงนักเรียนพิการทั้งหมด-----
71012002 ท่าม่วงราษฎร์บำรุงท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงความพิการทางการมองเห็น-----
71012002 ท่าม่วงราษฎร์บำรุงท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงความพิการทางการได้ยิน-----
71012002 ท่าม่วงราษฎร์บำรุงท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงความพิการทางสติปัญญา-----
71012002 ท่าม่วงราษฎร์บำรุงท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
71012002 ท่าม่วงราษฎร์บำรุงท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงความพิการทางการเรียนรู้-----
71012002 ท่าม่วงราษฎร์บำรุงท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงความพิการทางการพูดและภาษา-----
71012002 ท่าม่วงราษฎร์บำรุงท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
71012002 ท่าม่วงราษฎร์บำรุงท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงความพิการทางการออทิสติก-----
71012002 ท่าม่วงราษฎร์บำรุงท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
71012002 ท่าม่วงราษฎร์บำรุงท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงอื่นๆ-----
71012002 ท่าม่วงราษฎร์บำรุงท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
71012002 ท่าม่วงราษฎร์บำรุงท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
71012003 หนองขาวโกวิทพิทยาคมท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงนักเรียนพิการทั้งหมด-----
71012003 หนองขาวโกวิทพิทยาคมท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงความพิการทางการมองเห็น-----
71012003 หนองขาวโกวิทพิทยาคมท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงความพิการทางการได้ยิน-----
71012003 หนองขาวโกวิทพิทยาคมท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงความพิการทางสติปัญญา-----
71012003 หนองขาวโกวิทพิทยาคมท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
71012003 หนองขาวโกวิทพิทยาคมท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงความพิการทางการเรียนรู้-----
71012003 หนองขาวโกวิทพิทยาคมท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงความพิการทางการพูดและภาษา-----
71012003 หนองขาวโกวิทพิทยาคมท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
71012003 หนองขาวโกวิทพิทยาคมท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงความพิการทางการออทิสติก-----
71012003 หนองขาวโกวิทพิทยาคมท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
71012003 หนองขาวโกวิทพิทยาคมท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงอื่นๆ-----
71012003 หนองขาวโกวิทพิทยาคมท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
71012003 หนองขาวโกวิทพิทยาคมท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
71012004 พังตรุราษฎร์รังสรรค์ท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงนักเรียนพิการทั้งหมด-----
71012004 พังตรุราษฎร์รังสรรค์ท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงความพิการทางการมองเห็น-----
71012004 พังตรุราษฎร์รังสรรค์ท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงความพิการทางการได้ยิน-----
71012004 พังตรุราษฎร์รังสรรค์ท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงความพิการทางสติปัญญา-----
71012004 พังตรุราษฎร์รังสรรค์ท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
71012004 พังตรุราษฎร์รังสรรค์ท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงความพิการทางการเรียนรู้-----
71012004 พังตรุราษฎร์รังสรรค์ท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงความพิการทางการพูดและภาษา-----
71012004 พังตรุราษฎร์รังสรรค์ท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
71012004 พังตรุราษฎร์รังสรรค์ท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงความพิการทางการออทิสติก-----
71012004 พังตรุราษฎร์รังสรรค์ท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
71012004 พังตรุราษฎร์รังสรรค์ท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงอื่นๆ-----
71012004 พังตรุราษฎร์รังสรรค์ท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
71012004 พังตรุราษฎร์รังสรรค์ท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
71012005 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมด่านมะขามเตี้ยสหวิทยาเขตเมืองสิงห์นักเรียนพิการทั้งหมด-----
71012005 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมด่านมะขามเตี้ยสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการทางการมองเห็น-----
71012005 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมด่านมะขามเตี้ยสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการทางการได้ยิน-----
71012005 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมด่านมะขามเตี้ยสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการทางสติปัญญา-----
71012005 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมด่านมะขามเตี้ยสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
71012005 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมด่านมะขามเตี้ยสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการทางการเรียนรู้-----
71012005 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมด่านมะขามเตี้ยสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
71012005 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมด่านมะขามเตี้ยสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
71012005 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมด่านมะขามเตี้ยสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการทางการออทิสติก-----
71012005 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมด่านมะขามเตี้ยสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
71012005 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมด่านมะขามเตี้ยสหวิทยาเขตเมืองสิงห์อื่นๆ-----
71012005 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมด่านมะขามเตี้ยสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ข้อมูลผิดปกติ-----
71012005 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมด่านมะขามเตี้ยสหวิทยาเขตเมืองสิงห์อายุนอกเกณฑ์-----
71012006 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงนักเรียนพิการทั้งหมด-----
71012006 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงความพิการทางการมองเห็น-----
71012006 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงความพิการทางการได้ยิน-----
71012006 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงความพิการทางสติปัญญา-----
71012006 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
71012006 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงความพิการทางการเรียนรู้-----
71012006 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงความพิการทางการพูดและภาษา-----
71012006 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
71012006 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงความพิการทางการออทิสติก-----
71012006 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
71012006 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงอื่นๆ-----
71012006 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
71012006 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
71012007 กาญจนานุเคราะห์เมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์นักเรียนพิการทั้งหมด-----
71012007 กาญจนานุเคราะห์เมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการทางการมองเห็น-----
71012007 กาญจนานุเคราะห์เมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการทางการได้ยิน-----
71012007 กาญจนานุเคราะห์เมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการทางสติปัญญา-----
71012007 กาญจนานุเคราะห์เมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
71012007 กาญจนานุเคราะห์เมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการทางการเรียนรู้-----
71012007 กาญจนานุเคราะห์เมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
71012007 กาญจนานุเคราะห์เมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
71012007 กาญจนานุเคราะห์เมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการทางการออทิสติก-----
71012007 กาญจนานุเคราะห์เมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
71012007 กาญจนานุเคราะห์เมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์อื่นๆ-----
71012007 กาญจนานุเคราะห์เมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ข้อมูลผิดปกติ-----
71012007 กาญจนานุเคราะห์เมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์อายุนอกเกณฑ์-----
71012008 เทพมงคลรังษีเมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์นักเรียนพิการทั้งหมด-----
71012008 เทพมงคลรังษีเมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการทางการมองเห็น-----
71012008 เทพมงคลรังษีเมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการทางการได้ยิน-----
71012008 เทพมงคลรังษีเมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการทางสติปัญญา-----
71012008 เทพมงคลรังษีเมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
71012008 เทพมงคลรังษีเมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการทางการเรียนรู้-----
71012008 เทพมงคลรังษีเมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
71012008 เทพมงคลรังษีเมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
71012008 เทพมงคลรังษีเมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการทางการออทิสติก-----
71012008 เทพมงคลรังษีเมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
71012008 เทพมงคลรังษีเมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์อื่นๆ-----
71012008 เทพมงคลรังษีเมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ข้อมูลผิดปกติ-----
71012008 เทพมงคลรังษีเมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์อายุนอกเกณฑ์-----
71012009 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงนักเรียนพิการทั้งหมด-----
71012009 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงความพิการทางการมองเห็น-----
71012009 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงความพิการทางการได้ยิน-----
71012009 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงความพิการทางสติปัญญา-----
71012009 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
71012009 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงความพิการทางการเรียนรู้-----
71012009 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงความพิการทางการพูดและภาษา-----
71012009 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
71012009 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงความพิการทางการออทิสติก-----
71012009 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
71012009 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงอื่นๆ-----
71012009 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
71012009 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
71012010 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงนักเรียนพิการทั้งหมด--112
71012010 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงความพิการทางการมองเห็น-----
71012010 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงความพิการทางการได้ยิน-----
71012010 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงความพิการทางสติปัญญา-----
71012010 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
71012010 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงความพิการทางการเรียนรู้---11
71012010 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงความพิการทางการพูดและภาษา-----
71012010 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--1-1
71012010 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงความพิการทางการออทิสติก-----
71012010 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
71012010 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงอื่นๆ-----
71012010 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
71012010 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
71022001 บ่อพลอยรัชดาภิเษกบ่อพลอยสหวิทยาเขตพลอยไพลินนักเรียนพิการทั้งหมด-----
71022001 บ่อพลอยรัชดาภิเษกบ่อพลอยสหวิทยาเขตพลอยไพลินความพิการทางการมองเห็น-----
71022001 บ่อพลอยรัชดาภิเษกบ่อพลอยสหวิทยาเขตพลอยไพลินความพิการทางการได้ยิน-----
71022001 บ่อพลอยรัชดาภิเษกบ่อพลอยสหวิทยาเขตพลอยไพลินความพิการทางสติปัญญา-----
71022001 บ่อพลอยรัชดาภิเษกบ่อพลอยสหวิทยาเขตพลอยไพลินความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
71022001 บ่อพลอยรัชดาภิเษกบ่อพลอยสหวิทยาเขตพลอยไพลินความพิการทางการเรียนรู้-----
71022001 บ่อพลอยรัชดาภิเษกบ่อพลอยสหวิทยาเขตพลอยไพลินความพิการทางการพูดและภาษา-----
71022001 บ่อพลอยรัชดาภิเษกบ่อพลอยสหวิทยาเขตพลอยไพลินความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
71022001 บ่อพลอยรัชดาภิเษกบ่อพลอยสหวิทยาเขตพลอยไพลินความพิการทางการออทิสติก-----
71022001 บ่อพลอยรัชดาภิเษกบ่อพลอยสหวิทยาเขตพลอยไพลินความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
71022001 บ่อพลอยรัชดาภิเษกบ่อพลอยสหวิทยาเขตพลอยไพลินอื่นๆ-----
71022001 บ่อพลอยรัชดาภิเษกบ่อพลอยสหวิทยาเขตพลอยไพลินข้อมูลผิดปกติ-----
71022001 บ่อพลอยรัชดาภิเษกบ่อพลอยสหวิทยาเขตพลอยไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
71022002 ท่ามะกาวิทยาคมท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกานักเรียนพิการทั้งหมด---11
71022002 ท่ามะกาวิทยาคมท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาความพิการทางการมองเห็น-----
71022002 ท่ามะกาวิทยาคมท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาความพิการทางการได้ยิน-----
71022002 ท่ามะกาวิทยาคมท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาความพิการทางสติปัญญา-----
71022002 ท่ามะกาวิทยาคมท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาความพิการร่างกายและสุขภาพ---11
71022002 ท่ามะกาวิทยาคมท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาความพิการทางการเรียนรู้-----
71022002 ท่ามะกาวิทยาคมท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาความพิการทางการพูดและภาษา-----
71022002 ท่ามะกาวิทยาคมท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
71022002 ท่ามะกาวิทยาคมท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาความพิการทางการออทิสติก-----
71022002 ท่ามะกาวิทยาคมท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
71022002 ท่ามะกาวิทยาคมท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาอื่นๆ-----
71022002 ท่ามะกาวิทยาคมท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาข้อมูลผิดปกติ-----
71022002 ท่ามะกาวิทยาคมท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาอายุนอกเกณฑ์-----
71022003 พนมทวนชนูปถัมภ์พนมทวนสหวิทยาเขตเมืองสิงห์นักเรียนพิการทั้งหมด-----
71022003 พนมทวนชนูปถัมภ์พนมทวนสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการทางการมองเห็น-----
71022003 พนมทวนชนูปถัมภ์พนมทวนสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการทางการได้ยิน-----
71022003 พนมทวนชนูปถัมภ์พนมทวนสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการทางสติปัญญา-----
71022003 พนมทวนชนูปถัมภ์พนมทวนสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
71022003 พนมทวนชนูปถัมภ์พนมทวนสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการทางการเรียนรู้-----
71022003 พนมทวนชนูปถัมภ์พนมทวนสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
71022003 พนมทวนชนูปถัมภ์พนมทวนสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
71022003 พนมทวนชนูปถัมภ์พนมทวนสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการทางการออทิสติก-----
71022003 พนมทวนชนูปถัมภ์พนมทวนสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
71022003 พนมทวนชนูปถัมภ์พนมทวนสหวิทยาเขตเมืองสิงห์อื่นๆ-----
71022003 พนมทวนชนูปถัมภ์พนมทวนสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ข้อมูลผิดปกติ-----
71022003 พนมทวนชนูปถัมภ์พนมทวนสหวิทยาเขตเมืองสิงห์อายุนอกเกณฑ์-----
71022004 หนองรีประชานิมิตบ่อพลอยสหวิทยาเขตพลอยไพลินนักเรียนพิการทั้งหมด-----
71022004 หนองรีประชานิมิตบ่อพลอยสหวิทยาเขตพลอยไพลินความพิการทางการมองเห็น-----
71022004 หนองรีประชานิมิตบ่อพลอยสหวิทยาเขตพลอยไพลินความพิการทางการได้ยิน-----
71022004 หนองรีประชานิมิตบ่อพลอยสหวิทยาเขตพลอยไพลินความพิการทางสติปัญญา-----
71022004 หนองรีประชานิมิตบ่อพลอยสหวิทยาเขตพลอยไพลินความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
71022004 หนองรีประชานิมิตบ่อพลอยสหวิทยาเขตพลอยไพลินความพิการทางการเรียนรู้-----
71022004 หนองรีประชานิมิตบ่อพลอยสหวิทยาเขตพลอยไพลินความพิการทางการพูดและภาษา-----
71022004 หนองรีประชานิมิตบ่อพลอยสหวิทยาเขตพลอยไพลินความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
71022004 หนองรีประชานิมิตบ่อพลอยสหวิทยาเขตพลอยไพลินความพิการทางการออทิสติก-----
71022004 หนองรีประชานิมิตบ่อพลอยสหวิทยาเขตพลอยไพลินความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
71022004 หนองรีประชานิมิตบ่อพลอยสหวิทยาเขตพลอยไพลินอื่นๆ-----
71022004 หนองรีประชานิมิตบ่อพลอยสหวิทยาเขตพลอยไพลินข้อมูลผิดปกติ-----
71022004 หนองรีประชานิมิตบ่อพลอยสหวิทยาเขตพลอยไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
71022005 พระแท่นดงรังวิทยาคารท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกานักเรียนพิการทั้งหมด-----
71022005 พระแท่นดงรังวิทยาคารท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาความพิการทางการมองเห็น-----
71022005 พระแท่นดงรังวิทยาคารท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาความพิการทางการได้ยิน-----
71022005 พระแท่นดงรังวิทยาคารท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาความพิการทางสติปัญญา-----
71022005 พระแท่นดงรังวิทยาคารท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
71022005 พระแท่นดงรังวิทยาคารท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาความพิการทางการเรียนรู้-----
71022005 พระแท่นดงรังวิทยาคารท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาความพิการทางการพูดและภาษา-----
71022005 พระแท่นดงรังวิทยาคารท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
71022005 พระแท่นดงรังวิทยาคารท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาความพิการทางการออทิสติก-----
71022005 พระแท่นดงรังวิทยาคารท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
71022005 พระแท่นดงรังวิทยาคารท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาอื่นๆ-----
71022005 พระแท่นดงรังวิทยาคารท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาข้อมูลผิดปกติ-----
71022005 พระแท่นดงรังวิทยาคารท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาอายุนอกเกณฑ์-----
71022006 พนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์)พนมทวนสหวิทยาเขตเมืองสิงห์นักเรียนพิการทั้งหมด-----
71022006 พนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์)พนมทวนสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการทางการมองเห็น-----
71022006 พนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์)พนมทวนสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการทางการได้ยิน-----
71022006 พนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์)พนมทวนสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการทางสติปัญญา-----
71022006 พนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์)พนมทวนสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
71022006 พนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์)พนมทวนสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการทางการเรียนรู้-----
71022006 พนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์)พนมทวนสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
71022006 พนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์)พนมทวนสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
71022006 พนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์)พนมทวนสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการทางการออทิสติก-----
71022006 พนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์)พนมทวนสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
71022006 พนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์)พนมทวนสหวิทยาเขตเมืองสิงห์อื่นๆ-----
71022006 พนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์)พนมทวนสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ข้อมูลผิดปกติ-----
71022006 พนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์)พนมทวนสหวิทยาเขตเมืองสิงห์อายุนอกเกณฑ์-----
71022007 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกานักเรียนพิการทั้งหมด-----
71022007 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาความพิการทางการมองเห็น-----
71022007 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาความพิการทางการได้ยิน-----
71022007 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาความพิการทางสติปัญญา-----
71022007 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
71022007 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาความพิการทางการเรียนรู้-----
71022007 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาความพิการทางการพูดและภาษา-----
71022007 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
71022007 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาความพิการทางการออทิสติก-----
71022007 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
71022007 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาอื่นๆ-----
71022007 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาข้อมูลผิดปกติ-----
71022007 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาอายุนอกเกณฑ์-----
71022008 ท่ามะกาปุญสิริวิทยาท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกานักเรียนพิการทั้งหมด-----
71022008 ท่ามะกาปุญสิริวิทยาท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาความพิการทางการมองเห็น-----
71022008 ท่ามะกาปุญสิริวิทยาท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาความพิการทางการได้ยิน-----
71022008 ท่ามะกาปุญสิริวิทยาท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาความพิการทางสติปัญญา-----
71022008 ท่ามะกาปุญสิริวิทยาท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
71022008 ท่ามะกาปุญสิริวิทยาท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาความพิการทางการเรียนรู้-----
71022008 ท่ามะกาปุญสิริวิทยาท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาความพิการทางการพูดและภาษา-----
71022008 ท่ามะกาปุญสิริวิทยาท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
71022008 ท่ามะกาปุญสิริวิทยาท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาความพิการทางการออทิสติก-----
71022008 ท่ามะกาปุญสิริวิทยาท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
71022008 ท่ามะกาปุญสิริวิทยาท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาอื่นๆ-----
71022008 ท่ามะกาปุญสิริวิทยาท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาข้อมูลผิดปกติ-----
71022008 ท่ามะกาปุญสิริวิทยาท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาอายุนอกเกณฑ์-----
71022009 ท่าเรือพิทยาคมท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกานักเรียนพิการทั้งหมด--7613
71022009 ท่าเรือพิทยาคมท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาความพิการทางการมองเห็น-----
71022009 ท่าเรือพิทยาคมท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาความพิการทางการได้ยิน-----
71022009 ท่าเรือพิทยาคมท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาความพิการทางสติปัญญา-----
71022009 ท่าเรือพิทยาคมท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาความพิการร่างกายและสุขภาพ--213
71022009 ท่าเรือพิทยาคมท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาความพิการทางการเรียนรู้--5510
71022009 ท่าเรือพิทยาคมท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาความพิการทางการพูดและภาษา-----
71022009 ท่าเรือพิทยาคมท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
71022009 ท่าเรือพิทยาคมท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาความพิการทางการออทิสติก-----
71022009 ท่าเรือพิทยาคมท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
71022009 ท่าเรือพิทยาคมท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาอื่นๆ-----
71022009 ท่าเรือพิทยาคมท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาข้อมูลผิดปกติ-----
71022009 ท่าเรือพิทยาคมท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาอายุนอกเกณฑ์-----
71022011 เลาขวัญราษฎร์บำรุงเลาขวัญสหวิทยาเขตพลอยไพลินนักเรียนพิการทั้งหมด--2-2
71022011 เลาขวัญราษฎร์บำรุงเลาขวัญสหวิทยาเขตพลอยไพลินความพิการทางการมองเห็น-----
71022011 เลาขวัญราษฎร์บำรุงเลาขวัญสหวิทยาเขตพลอยไพลินความพิการทางการได้ยิน-----
71022011 เลาขวัญราษฎร์บำรุงเลาขวัญสหวิทยาเขตพลอยไพลินความพิการทางสติปัญญา-----
71022011 เลาขวัญราษฎร์บำรุงเลาขวัญสหวิทยาเขตพลอยไพลินความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
71022011 เลาขวัญราษฎร์บำรุงเลาขวัญสหวิทยาเขตพลอยไพลินความพิการทางการเรียนรู้--2-2
71022011 เลาขวัญราษฎร์บำรุงเลาขวัญสหวิทยาเขตพลอยไพลินความพิการทางการพูดและภาษา-----
71022011 เลาขวัญราษฎร์บำรุงเลาขวัญสหวิทยาเขตพลอยไพลินความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
71022011 เลาขวัญราษฎร์บำรุงเลาขวัญสหวิทยาเขตพลอยไพลินความพิการทางการออทิสติก-----
71022011 เลาขวัญราษฎร์บำรุงเลาขวัญสหวิทยาเขตพลอยไพลินความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
71022011 เลาขวัญราษฎร์บำรุงเลาขวัญสหวิทยาเขตพลอยไพลินอื่นๆ-----
71022011 เลาขวัญราษฎร์บำรุงเลาขวัญสหวิทยาเขตพลอยไพลินข้อมูลผิดปกติ-----
71022011 เลาขวัญราษฎร์บำรุงเลาขวัญสหวิทยาเขตพลอยไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
71022012 หนองปรือพิทยาคมหนองปรือสหวิทยาเขตพลอยไพลินนักเรียนพิการทั้งหมด-----
71022012 หนองปรือพิทยาคมหนองปรือสหวิทยาเขตพลอยไพลินความพิการทางการมองเห็น-----
71022012 หนองปรือพิทยาคมหนองปรือสหวิทยาเขตพลอยไพลินความพิการทางการได้ยิน-----
71022012 หนองปรือพิทยาคมหนองปรือสหวิทยาเขตพลอยไพลินความพิการทางสติปัญญา-----
71022012 หนองปรือพิทยาคมหนองปรือสหวิทยาเขตพลอยไพลินความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
71022012 หนองปรือพิทยาคมหนองปรือสหวิทยาเขตพลอยไพลินความพิการทางการเรียนรู้-----
71022012 หนองปรือพิทยาคมหนองปรือสหวิทยาเขตพลอยไพลินความพิการทางการพูดและภาษา-----
71022012 หนองปรือพิทยาคมหนองปรือสหวิทยาเขตพลอยไพลินความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
71022012 หนองปรือพิทยาคมหนองปรือสหวิทยาเขตพลอยไพลินความพิการทางการออทิสติก-----
71022012 หนองปรือพิทยาคมหนองปรือสหวิทยาเขตพลอยไพลินความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
71022012 หนองปรือพิทยาคมหนองปรือสหวิทยาเขตพลอยไพลินอื่นๆ-----
71022012 หนองปรือพิทยาคมหนองปรือสหวิทยาเขตพลอยไพลินข้อมูลผิดปกติ-----
71022012 หนองปรือพิทยาคมหนองปรือสหวิทยาเขตพลอยไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
71022013 ประชามงคลหนองปรือสหวิทยาเขตพลอยไพลินนักเรียนพิการทั้งหมด-----
71022013 ประชามงคลหนองปรือสหวิทยาเขตพลอยไพลินความพิการทางการมองเห็น-----
71022013 ประชามงคลหนองปรือสหวิทยาเขตพลอยไพลินความพิการทางการได้ยิน-----
71022013 ประชามงคลหนองปรือสหวิทยาเขตพลอยไพลินความพิการทางสติปัญญา-----
71022013 ประชามงคลหนองปรือสหวิทยาเขตพลอยไพลินความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
71022013 ประชามงคลหนองปรือสหวิทยาเขตพลอยไพลินความพิการทางการเรียนรู้-----
71022013 ประชามงคลหนองปรือสหวิทยาเขตพลอยไพลินความพิการทางการพูดและภาษา-----
71022013 ประชามงคลหนองปรือสหวิทยาเขตพลอยไพลินความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
71022013 ประชามงคลหนองปรือสหวิทยาเขตพลอยไพลินความพิการทางการออทิสติก-----
71022013 ประชามงคลหนองปรือสหวิทยาเขตพลอยไพลินความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
71022013 ประชามงคลหนองปรือสหวิทยาเขตพลอยไพลินอื่นๆ-----
71022013 ประชามงคลหนองปรือสหวิทยาเขตพลอยไพลินข้อมูลผิดปกติ-----
71022013 ประชามงคลหนองปรือสหวิทยาเขตพลอยไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
71022014 ห้วยกระเจาพิทยาคมห้วยกระเจาสหวิทยาเขตพลอยไพลินนักเรียนพิการทั้งหมด-----
71022014 ห้วยกระเจาพิทยาคมห้วยกระเจาสหวิทยาเขตพลอยไพลินความพิการทางการมองเห็น-----
71022014 ห้วยกระเจาพิทยาคมห้วยกระเจาสหวิทยาเขตพลอยไพลินความพิการทางการได้ยิน-----
71022014 ห้วยกระเจาพิทยาคมห้วยกระเจาสหวิทยาเขตพลอยไพลินความพิการทางสติปัญญา-----
71022014 ห้วยกระเจาพิทยาคมห้วยกระเจาสหวิทยาเขตพลอยไพลินความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
71022014 ห้วยกระเจาพิทยาคมห้วยกระเจาสหวิทยาเขตพลอยไพลินความพิการทางการเรียนรู้-----
71022014 ห้วยกระเจาพิทยาคมห้วยกระเจาสหวิทยาเขตพลอยไพลินความพิการทางการพูดและภาษา-----
71022014 ห้วยกระเจาพิทยาคมห้วยกระเจาสหวิทยาเขตพลอยไพลินความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
71022014 ห้วยกระเจาพิทยาคมห้วยกระเจาสหวิทยาเขตพลอยไพลินความพิการทางการออทิสติก-----
71022014 ห้วยกระเจาพิทยาคมห้วยกระเจาสหวิทยาเขตพลอยไพลินความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
71022014 ห้วยกระเจาพิทยาคมห้วยกระเจาสหวิทยาเขตพลอยไพลินอื่นๆ-----
71022014 ห้วยกระเจาพิทยาคมห้วยกระเจาสหวิทยาเขตพลอยไพลินข้อมูลผิดปกติ-----
71022014 ห้วยกระเจาพิทยาคมห้วยกระเจาสหวิทยาเขตพลอยไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
71032001 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาไทรโยคสหวิทยาเขตแควน้อยนักเรียนพิการทั้งหมด-----
71032001 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาไทรโยคสหวิทยาเขตแควน้อยความพิการทางการมองเห็น-----
71032001 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาไทรโยคสหวิทยาเขตแควน้อยความพิการทางการได้ยิน-----
71032001 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาไทรโยคสหวิทยาเขตแควน้อยความพิการทางสติปัญญา-----
71032001 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาไทรโยคสหวิทยาเขตแควน้อยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
71032001 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาไทรโยคสหวิทยาเขตแควน้อยความพิการทางการเรียนรู้-----
71032001 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาไทรโยคสหวิทยาเขตแควน้อยความพิการทางการพูดและภาษา-----
71032001 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาไทรโยคสหวิทยาเขตแควน้อยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
71032001 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาไทรโยคสหวิทยาเขตแควน้อยความพิการทางการออทิสติก-----
71032001 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาไทรโยคสหวิทยาเขตแควน้อยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
71032001 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาไทรโยคสหวิทยาเขตแควน้อยอื่นๆ-----
71032001 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาไทรโยคสหวิทยาเขตแควน้อยข้อมูลผิดปกติ-----
71032001 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาไทรโยคสหวิทยาเขตแควน้อยอายุนอกเกณฑ์-----
71032002 ศรีสวัสดิ์พิทยาคมศรีสวัสดิ์สหวิทยาเขตเมืองสิงห์นักเรียนพิการทั้งหมด-----
71032002 ศรีสวัสดิ์พิทยาคมศรีสวัสดิ์สหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการทางการมองเห็น-----
71032002 ศรีสวัสดิ์พิทยาคมศรีสวัสดิ์สหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการทางการได้ยิน-----
71032002 ศรีสวัสดิ์พิทยาคมศรีสวัสดิ์สหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการทางสติปัญญา-----
71032002 ศรีสวัสดิ์พิทยาคมศรีสวัสดิ์สหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
71032002 ศรีสวัสดิ์พิทยาคมศรีสวัสดิ์สหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการทางการเรียนรู้-----
71032002 ศรีสวัสดิ์พิทยาคมศรีสวัสดิ์สหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
71032002 ศรีสวัสดิ์พิทยาคมศรีสวัสดิ์สหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
71032002 ศรีสวัสดิ์พิทยาคมศรีสวัสดิ์สหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการทางการออทิสติก-----
71032002 ศรีสวัสดิ์พิทยาคมศรีสวัสดิ์สหวิทยาเขตเมืองสิงห์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
71032002 ศรีสวัสดิ์พิทยาคมศรีสวัสดิ์สหวิทยาเขตเมืองสิงห์อื่นๆ-----
71032002 ศรีสวัสดิ์พิทยาคมศรีสวัสดิ์สหวิทยาเขตเมืองสิงห์ข้อมูลผิดปกติ-----
71032002 ศรีสวัสดิ์พิทยาคมศรีสวัสดิ์สหวิทยาเขตเมืองสิงห์อายุนอกเกณฑ์-----
71032003 ทองผาภูมิวิทยาทองผาภูมิสหวิทยาเขตแควน้อยนักเรียนพิการทั้งหมด---11
71032003 ทองผาภูมิวิทยาทองผาภูมิสหวิทยาเขตแควน้อยความพิการทางการมองเห็น-----
71032003 ทองผาภูมิวิทยาทองผาภูมิสหวิทยาเขตแควน้อยความพิการทางการได้ยิน-----
71032003 ทองผาภูมิวิทยาทองผาภูมิสหวิทยาเขตแควน้อยความพิการทางสติปัญญา-----
71032003 ทองผาภูมิวิทยาทองผาภูมิสหวิทยาเขตแควน้อยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
71032003 ทองผาภูมิวิทยาทองผาภูมิสหวิทยาเขตแควน้อยความพิการทางการเรียนรู้---11
71032003 ทองผาภูมิวิทยาทองผาภูมิสหวิทยาเขตแควน้อยความพิการทางการพูดและภาษา-----
71032003 ทองผาภูมิวิทยาทองผาภูมิสหวิทยาเขตแควน้อยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
71032003 ทองผาภูมิวิทยาทองผาภูมิสหวิทยาเขตแควน้อยความพิการทางการออทิสติก-----
71032003 ทองผาภูมิวิทยาทองผาภูมิสหวิทยาเขตแควน้อยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
71032003 ทองผาภูมิวิทยาทองผาภูมิสหวิทยาเขตแควน้อยอื่นๆ-----
71032003 ทองผาภูมิวิทยาทองผาภูมิสหวิทยาเขตแควน้อยข้อมูลผิดปกติ-----
71032003 ทองผาภูมิวิทยาทองผาภูมิสหวิทยาเขตแควน้อยอายุนอกเกณฑ์-----
71032004 อุดมสิทธิศึกษาสังขละบุรีสหวิทยาเขตแควน้อยนักเรียนพิการทั้งหมด-----
71032004 อุดมสิทธิศึกษาสังขละบุรีสหวิทยาเขตแควน้อยความพิการทางการมองเห็น-----
71032004 อุดมสิทธิศึกษาสังขละบุรีสหวิทยาเขตแควน้อยความพิการทางการได้ยิน-----
71032004 อุดมสิทธิศึกษาสังขละบุรีสหวิทยาเขตแควน้อยความพิการทางสติปัญญา-----
71032004 อุดมสิทธิศึกษาสังขละบุรีสหวิทยาเขตแควน้อยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
71032004 อุดมสิทธิศึกษาสังขละบุรีสหวิทยาเขตแควน้อยความพิการทางการเรียนรู้-----
71032004 อุดมสิทธิศึกษาสังขละบุรีสหวิทยาเขตแควน้อยความพิการทางการพูดและภาษา-----
71032004 อุดมสิทธิศึกษาสังขละบุรีสหวิทยาเขตแควน้อยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
71032004 อุดมสิทธิศึกษาสังขละบุรีสหวิทยาเขตแควน้อยความพิการทางการออทิสติก-----
71032004 อุดมสิทธิศึกษาสังขละบุรีสหวิทยาเขตแควน้อยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
71032004 อุดมสิทธิศึกษาสังขละบุรีสหวิทยาเขตแควน้อยอื่นๆ-----
71032004 อุดมสิทธิศึกษาสังขละบุรีสหวิทยาเขตแควน้อยข้อมูลผิดปกติ-----
71032004 อุดมสิทธิศึกษาสังขละบุรีสหวิทยาเขตแควน้อยอายุนอกเกณฑ์-----
71032005 ไทรโยคน้อยวิทยาไทรโยคสหวิทยาเขตแควน้อยนักเรียนพิการทั้งหมด-----
71032005 ไทรโยคน้อยวิทยาไทรโยคสหวิทยาเขตแควน้อยความพิการทางการมองเห็น-----
71032005 ไทรโยคน้อยวิทยาไทรโยคสหวิทยาเขตแควน้อยความพิการทางการได้ยิน-----
71032005 ไทรโยคน้อยวิทยาไทรโยคสหวิทยาเขตแควน้อยความพิการทางสติปัญญา-----
71032005 ไทรโยคน้อยวิทยาไทรโยคสหวิทยาเขตแควน้อยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
71032005 ไทรโยคน้อยวิทยาไทรโยคสหวิทยาเขตแควน้อยความพิการทางการเรียนรู้-----
71032005 ไทรโยคน้อยวิทยาไทรโยคสหวิทยาเขตแควน้อยความพิการทางการพูดและภาษา-----
71032005 ไทรโยคน้อยวิทยาไทรโยคสหวิทยาเขตแควน้อยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
71032005 ไทรโยคน้อยวิทยาไทรโยคสหวิทยาเขตแควน้อยความพิการทางการออทิสติก-----
71032005 ไทรโยคน้อยวิทยาไทรโยคสหวิทยาเขตแควน้อยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
71032005 ไทรโยคน้อยวิทยาไทรโยคสหวิทยาเขตแควน้อยอื่นๆ-----
71032005 ไทรโยคน้อยวิทยาไทรโยคสหวิทยาเขตแควน้อยข้อมูลผิดปกติ-----
71032005 ไทรโยคน้อยวิทยาไทรโยคสหวิทยาเขตแควน้อยอายุนอกเกณฑ์-----
71032006 ร่มเกล้า กาญจนบุรีทองผาภูมิสหวิทยาเขตแควน้อยนักเรียนพิการทั้งหมด---11
71032006 ร่มเกล้า กาญจนบุรีทองผาภูมิสหวิทยาเขตแควน้อยความพิการทางการมองเห็น-----
71032006 ร่มเกล้า กาญจนบุรีทองผาภูมิสหวิทยาเขตแควน้อยความพิการทางการได้ยิน-----
71032006 ร่มเกล้า กาญจนบุรีทองผาภูมิสหวิทยาเขตแควน้อยความพิการทางสติปัญญา-----
71032006 ร่มเกล้า กาญจนบุรีทองผาภูมิสหวิทยาเขตแควน้อยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
71032006 ร่มเกล้า กาญจนบุรีทองผาภูมิสหวิทยาเขตแควน้อยความพิการทางการเรียนรู้---11
71032006 ร่มเกล้า กาญจนบุรีทองผาภูมิสหวิทยาเขตแควน้อยความพิการทางการพูดและภาษา-----
71032006 ร่มเกล้า กาญจนบุรีทองผาภูมิสหวิทยาเขตแควน้อยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
71032006 ร่มเกล้า กาญจนบุรีทองผาภูมิสหวิทยาเขตแควน้อยความพิการทางการออทิสติก-----
71032006 ร่มเกล้า กาญจนบุรีทองผาภูมิสหวิทยาเขตแควน้อยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
71032006 ร่มเกล้า กาญจนบุรีทองผาภูมิสหวิทยาเขตแควน้อยอื่นๆ-----
71032006 ร่มเกล้า กาญจนบุรีทองผาภูมิสหวิทยาเขตแควน้อยข้อมูลผิดปกติ-----
71032006 ร่มเกล้า กาญจนบุรีทองผาภูมิสหวิทยาเขตแควน้อยอายุนอกเกณฑ์-----


โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 65 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
Version.2022.1.KAOPUNHOT