วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี

2562 2563 2564 2565 2566

รายการปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566
ระดับปฐมวัย00000
ระดับประถมศึกษา00000
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น0016,78716,847 6016,728 -119
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า0014,44515,694 6016,218 524
รวม0031,23232,541 130932,946 405
ห้องเรียน009641,009 451,049 40