วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี

2563 2564 2565 2566 2567

รายการปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566ปี 2567
ระดับปฐมวัย00000
ระดับประถมศึกษา00000
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น016,78716,847 6016,941 9417,343 402
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า014,44515,694 6016,528 9416,748 220
รวม031,23232,541 130933,469 92834,091 622
ห้องเรียน09641,009 451,046 371,085 39