4,662

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ทะเบียนโรงเรียน91819.69%
ผลสอบ O-Net3557.61%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด3537.57%
ข้อมูลสถานศึกษา3307.08%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา2836.07%
ภาพรวมระดับจังหวัด2244.80%
สรุป นร.รายชั้นเรียน1863.99%
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน1773.80%
สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด1553.32%
คณะกรรมการ1543.30%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
โครงการในโรงเรียน1192.55%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง1042.23%
สถิติ/บริการ972.08%
นร.จำแนกรายช่วงชั้น931.99%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน901.93%
ตารางจำแนก.เพศ741.59%
แนวโน้ม จำนวน นร.741.59%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ711.52%
ตารางจำแนก.ตำแหน่ง641.37%
นร.จำแนกตามอายุ601.29%
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา511.09%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ481.03%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน450.97%
นร.จำแนกตามความพิการ430.92%
ตารางจำแนก.วิทยฐานะ410.88%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายช่วงชั้น ระดับจังหวัด400.86%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง400.86%
ผลสอบ NT400.86%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายชั้น ระดับจังหวัด360.77%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส360.77%
ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา360.77%
นร.จำแนกตามสัญชาติ320.69%
รายงานบริหารงบประมาณ290.62%
บุคลากรเกษียณอายุ290.62%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.250.54%
นร.จำแนกตามศาสนา230.49%
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง200.43%
ผลสอบ RT190.41%
ตรวจผลการเรียน นร.160.34%
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ160.34%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน160.34%