โรงเรียนโครงการพิเศษ
รหัสโครงการชื่อโครงการ
1 โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายฯ