โรงเรียนโครงการพิเศษ
รหัสโครงการชื่อโครงการ
9 โรงเรียนทั่วไป
8 โรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา
7 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
6 โรงเรียน พระราชดำริ
5 โรงเรียนเปิดสอน ปวช.ลักษณะที่ 3
4 โรงเรียนนำร่องนวัตกรรม
3 โรงเรียนภายใต้โครงการมูลนิธิภูบดินทร์
1 โรงเรียนนักเรียนประจำพักนอน
2 โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายฯ