จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2567-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด--17,3436834,091
ผอม--886-1,279
ค่อนข้างผอม--1,20522,046
สมส่วน--12,3595525,048
ท้วม--92221,694
เริ่มอ้วน--1,26352,332
อ้วน--66721,307
ค่านอกเกณฑ์--282153
อายุนอกเกณฑ์--13-232

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
71012001 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีเมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์นักเรียนทั้งหมด--614-1,006
71012001 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีเมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ผอม--20-33
71012001 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีเมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ค่อนข้างผอม--50-74
71012001 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีเมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์สมส่วน--438-736
71012001 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีเมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ท้วม--19-30
71012001 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีเมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์เริ่มอ้วน--55-74
71012001 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีเมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์อ้วน--32-54
71012001 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีเมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ค่านอกเกณฑ์----3
71012001 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีเมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์อายุนอกเกณฑ์----2
71012002 ท่าม่วงราษฎร์บำรุงท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงนักเรียนทั้งหมด--1,045-1,776
71012002 ท่าม่วงราษฎร์บำรุงท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงผอม--41-46
71012002 ท่าม่วงราษฎร์บำรุงท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงค่อนข้างผอม--43-48
71012002 ท่าม่วงราษฎร์บำรุงท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงสมส่วน--736-1,446
71012002 ท่าม่วงราษฎร์บำรุงท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงท้วม--42-44
71012002 ท่าม่วงราษฎร์บำรุงท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงเริ่มอ้วน--140-143
71012002 ท่าม่วงราษฎร์บำรุงท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงอ้วน--40-42
71012002 ท่าม่วงราษฎร์บำรุงท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงค่านอกเกณฑ์--3-3
71012002 ท่าม่วงราษฎร์บำรุงท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงอายุนอกเกณฑ์----4
71012003 หนองขาวโกวิทพิทยาคมท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงนักเรียนทั้งหมด--208-400
71012003 หนองขาวโกวิทพิทยาคมท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงผอม--2-4
71012003 หนองขาวโกวิทพิทยาคมท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงค่อนข้างผอม--17-32
71012003 หนองขาวโกวิทพิทยาคมท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงสมส่วน--154-294
71012003 หนองขาวโกวิทพิทยาคมท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงท้วม--7-16
71012003 หนองขาวโกวิทพิทยาคมท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงเริ่มอ้วน--20-31
71012003 หนองขาวโกวิทพิทยาคมท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงอ้วน--7-19
71012003 หนองขาวโกวิทพิทยาคมท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงค่านอกเกณฑ์--1-3
71012003 หนองขาวโกวิทพิทยาคมท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงอายุนอกเกณฑ์----1
71012004 พังตรุราษฎร์รังสรรค์ท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงนักเรียนทั้งหมด--106-184
71012004 พังตรุราษฎร์รังสรรค์ท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงผอม--3-5
71012004 พังตรุราษฎร์รังสรรค์ท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงค่อนข้างผอม--2-4
71012004 พังตรุราษฎร์รังสรรค์ท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงสมส่วน--75-135
71012004 พังตรุราษฎร์รังสรรค์ท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงท้วม--9-13
71012004 พังตรุราษฎร์รังสรรค์ท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงเริ่มอ้วน--9-12
71012004 พังตรุราษฎร์รังสรรค์ท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงอ้วน--8-11
71012004 พังตรุราษฎร์รังสรรค์ท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงค่านอกเกณฑ์----1
71012004 พังตรุราษฎร์รังสรรค์ท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงอายุนอกเกณฑ์----3
71012005 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมด่านมะขามเตี้ยสหวิทยาเขตเมืองสิงห์นักเรียนทั้งหมด--692-1,126
71012005 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมด่านมะขามเตี้ยสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ผอม--27-35
71012005 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมด่านมะขามเตี้ยสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ค่อนข้างผอม--57-75
71012005 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมด่านมะขามเตี้ยสหวิทยาเขตเมืองสิงห์สมส่วน--510-840
71012005 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมด่านมะขามเตี้ยสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ท้วม--31-54
71012005 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมด่านมะขามเตี้ยสหวิทยาเขตเมืองสิงห์เริ่มอ้วน--40-71
71012005 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมด่านมะขามเตี้ยสหวิทยาเขตเมืองสิงห์อ้วน--26-45
71012005 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมด่านมะขามเตี้ยสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ค่านอกเกณฑ์--1-4
71012005 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมด่านมะขามเตี้ยสหวิทยาเขตเมืองสิงห์อายุนอกเกณฑ์----2
71012006 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงนักเรียนทั้งหมด--2,106-4,228
71012006 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงผอม--124-182
71012006 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงค่อนข้างผอม--145-271
71012006 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงสมส่วน--1,453-2,976
71012006 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงท้วม--158-312
71012006 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงเริ่มอ้วน--146-302
71012006 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงอ้วน--76-151
71012006 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงค่านอกเกณฑ์--4-25
71012006 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงอายุนอกเกณฑ์----9
71012007 กาญจนานุเคราะห์เมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์นักเรียนทั้งหมด--2,156-4,333
71012007 กาญจนานุเคราะห์เมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ผอม--152-208
71012007 กาญจนานุเคราะห์เมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ค่อนข้างผอม--180-319
71012007 กาญจนานุเคราะห์เมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์สมส่วน--1,491-3,126
71012007 กาญจนานุเคราะห์เมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ท้วม--108-198
71012007 กาญจนานุเคราะห์เมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์เริ่มอ้วน--141-309
71012007 กาญจนานุเคราะห์เมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์อ้วน--77-145
71012007 กาญจนานุเคราะห์เมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ค่านอกเกณฑ์--7-26
71012007 กาญจนานุเคราะห์เมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์อายุนอกเกณฑ์----2
71012008 เทพมงคลรังษีเมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์นักเรียนทั้งหมด--908-1,791
71012008 เทพมงคลรังษีเมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ผอม--50-79
71012008 เทพมงคลรังษีเมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ค่อนข้างผอม--63-112
71012008 เทพมงคลรังษีเมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์สมส่วน--639-1,267
71012008 เทพมงคลรังษีเมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ท้วม--47-80
71012008 เทพมงคลรังษีเมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์เริ่มอ้วน--73-141
71012008 เทพมงคลรังษีเมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์อ้วน--36-77
71012008 เทพมงคลรังษีเมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ค่านอกเกณฑ์----9
71012008 เทพมงคลรังษีเมืองกาญจนบุรีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์อายุนอกเกณฑ์----26
71012009 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงนักเรียนทั้งหมด--148-285
71012009 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงผอม--9-14
71012009 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงค่อนข้างผอม--19-38
71012009 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงสมส่วน--89-185
71012009 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงท้วม--10-15
71012009 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงเริ่มอ้วน--16-24
71012009 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงอ้วน--4-6
71012009 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงค่านอกเกณฑ์--1-2
71012009 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงอายุนอกเกณฑ์----1
71012010 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงนักเรียนทั้งหมด--697-1,349
71012010 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงผอม--43-60
71012010 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงค่อนข้างผอม--53-84
71012010 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงสมส่วน--477-947
71012010 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงท้วม--35-71
71012010 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงเริ่มอ้วน--64-109
71012010 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงอ้วน--23-68
71012010 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงค่านอกเกณฑ์--2-10
71012010 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีท่าม่วงสหวิทยาเขตท่าม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
71022001 บ่อพลอยรัชดาภิเษกบ่อพลอยสหวิทยาเขตพลอยไพลินนักเรียนทั้งหมด--650-1,221
71022001 บ่อพลอยรัชดาภิเษกบ่อพลอยสหวิทยาเขตพลอยไพลินผอม--35-56
71022001 บ่อพลอยรัชดาภิเษกบ่อพลอยสหวิทยาเขตพลอยไพลินค่อนข้างผอม--51-92
71022001 บ่อพลอยรัชดาภิเษกบ่อพลอยสหวิทยาเขตพลอยไพลินสมส่วน--441-851
71022001 บ่อพลอยรัชดาภิเษกบ่อพลอยสหวิทยาเขตพลอยไพลินท้วม--38-63
71022001 บ่อพลอยรัชดาภิเษกบ่อพลอยสหวิทยาเขตพลอยไพลินเริ่มอ้วน--56-95
71022001 บ่อพลอยรัชดาภิเษกบ่อพลอยสหวิทยาเขตพลอยไพลินอ้วน--28-56
71022001 บ่อพลอยรัชดาภิเษกบ่อพลอยสหวิทยาเขตพลอยไพลินค่านอกเกณฑ์--1-5
71022001 บ่อพลอยรัชดาภิเษกบ่อพลอยสหวิทยาเขตพลอยไพลินอายุนอกเกณฑ์----3
71022002 ท่ามะกาวิทยาคมท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกานักเรียนทั้งหมด--1,062-2,200
71022002 ท่ามะกาวิทยาคมท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาผอม--70-112
71022002 ท่ามะกาวิทยาคมท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาค่อนข้างผอม--75-135
71022002 ท่ามะกาวิทยาคมท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาสมส่วน--713-1,539
71022002 ท่ามะกาวิทยาคมท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาท้วม--66-116
71022002 ท่ามะกาวิทยาคมท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาเริ่มอ้วน--95-181
71022002 ท่ามะกาวิทยาคมท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาอ้วน--43-104
71022002 ท่ามะกาวิทยาคมท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาค่านอกเกณฑ์----8
71022002 ท่ามะกาวิทยาคมท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาอายุนอกเกณฑ์----5
71022003 พนมทวนชนูปถัมภ์พนมทวนสหวิทยาเขตเมืองสิงห์นักเรียนทั้งหมด--352-753
71022003 พนมทวนชนูปถัมภ์พนมทวนสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ผอม--31-41
71022003 พนมทวนชนูปถัมภ์พนมทวนสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ค่อนข้างผอม--32-53
71022003 พนมทวนชนูปถัมภ์พนมทวนสหวิทยาเขตเมืองสิงห์สมส่วน--237-522
71022003 พนมทวนชนูปถัมภ์พนมทวนสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ท้วม--16-40
71022003 พนมทวนชนูปถัมภ์พนมทวนสหวิทยาเขตเมืองสิงห์เริ่มอ้วน--21-57
71022003 พนมทวนชนูปถัมภ์พนมทวนสหวิทยาเขตเมืองสิงห์อ้วน--13-28
71022003 พนมทวนชนูปถัมภ์พนมทวนสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ค่านอกเกณฑ์--2-7
71022003 พนมทวนชนูปถัมภ์พนมทวนสหวิทยาเขตเมืองสิงห์อายุนอกเกณฑ์----5
71022004 หนองรีประชานิมิตบ่อพลอยสหวิทยาเขตพลอยไพลินนักเรียนทั้งหมด--468-900
71022004 หนองรีประชานิมิตบ่อพลอยสหวิทยาเขตพลอยไพลินผอม--13-26
71022004 หนองรีประชานิมิตบ่อพลอยสหวิทยาเขตพลอยไพลินค่อนข้างผอม--33-56
71022004 หนองรีประชานิมิตบ่อพลอยสหวิทยาเขตพลอยไพลินสมส่วน--341-664
71022004 หนองรีประชานิมิตบ่อพลอยสหวิทยาเขตพลอยไพลินท้วม--24-37
71022004 หนองรีประชานิมิตบ่อพลอยสหวิทยาเขตพลอยไพลินเริ่มอ้วน--33-72
71022004 หนองรีประชานิมิตบ่อพลอยสหวิทยาเขตพลอยไพลินอ้วน--24-39
71022004 หนองรีประชานิมิตบ่อพลอยสหวิทยาเขตพลอยไพลินค่านอกเกณฑ์----3
71022004 หนองรีประชานิมิตบ่อพลอยสหวิทยาเขตพลอยไพลินอายุนอกเกณฑ์----3
71022005 พระแท่นดงรังวิทยาคารท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกานักเรียนทั้งหมด--666-1,202
71022005 พระแท่นดงรังวิทยาคารท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาผอม--40-49
71022005 พระแท่นดงรังวิทยาคารท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาค่อนข้างผอม--39-50
71022005 พระแท่นดงรังวิทยาคารท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาสมส่วน--487-951
71022005 พระแท่นดงรังวิทยาคารท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาท้วม--33-42
71022005 พระแท่นดงรังวิทยาคารท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาเริ่มอ้วน--49-66
71022005 พระแท่นดงรังวิทยาคารท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาอ้วน--18-23
71022005 พระแท่นดงรังวิทยาคารท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาค่านอกเกณฑ์----6
71022005 พระแท่นดงรังวิทยาคารท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาอายุนอกเกณฑ์----15
71022006 พนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์)พนมทวนสหวิทยาเขตเมืองสิงห์นักเรียนทั้งหมด--166-337
71022006 พนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์)พนมทวนสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ผอม--10-15
71022006 พนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์)พนมทวนสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ค่อนข้างผอม--14-27
71022006 พนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์)พนมทวนสหวิทยาเขตเมืองสิงห์สมส่วน--107-224
71022006 พนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์)พนมทวนสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ท้วม--11-16
71022006 พนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์)พนมทวนสหวิทยาเขตเมืองสิงห์เริ่มอ้วน--16-31
71022006 พนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์)พนมทวนสหวิทยาเขตเมืองสิงห์อ้วน--8-22
71022006 พนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์)พนมทวนสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ค่านอกเกณฑ์----2
71022006 พนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์)พนมทวนสหวิทยาเขตเมืองสิงห์อายุนอกเกณฑ์-----
71022007 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกานักเรียนทั้งหมด--268-487
71022007 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาผอม--10-14
71022007 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาค่อนข้างผอม--25-43
71022007 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาสมส่วน--173-304
71022007 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาท้วม--17-28
71022007 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาเริ่มอ้วน--11-35
71022007 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาอ้วน--30-50
71022007 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาค่านอกเกณฑ์----1
71022007 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาอายุนอกเกณฑ์--2-12
71022008 ท่ามะกาปุญสิริวิทยาท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกานักเรียนทั้งหมด--85-145
71022008 ท่ามะกาปุญสิริวิทยาท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาผอม--3-6
71022008 ท่ามะกาปุญสิริวิทยาท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาค่อนข้างผอม--8-10
71022008 ท่ามะกาปุญสิริวิทยาท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาสมส่วน--64-108
71022008 ท่ามะกาปุญสิริวิทยาท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาท้วม--3-7
71022008 ท่ามะกาปุญสิริวิทยาท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาเริ่มอ้วน--4-7
71022008 ท่ามะกาปุญสิริวิทยาท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาอ้วน--3-6
71022008 ท่ามะกาปุญสิริวิทยาท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาค่านอกเกณฑ์-----
71022008 ท่ามะกาปุญสิริวิทยาท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาอายุนอกเกณฑ์----1
71022009 ท่าเรือพิทยาคมท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกานักเรียนทั้งหมด--223-389
71022009 ท่าเรือพิทยาคมท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาผอม--13-18
71022009 ท่าเรือพิทยาคมท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาค่อนข้างผอม--9-16
71022009 ท่าเรือพิทยาคมท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาสมส่วน--162-271
71022009 ท่าเรือพิทยาคมท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาท้วม--8-21
71022009 ท่าเรือพิทยาคมท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาเริ่มอ้วน--18-33
71022009 ท่าเรือพิทยาคมท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาอ้วน--12-23
71022009 ท่าเรือพิทยาคมท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาค่านอกเกณฑ์----1
71022009 ท่าเรือพิทยาคมท่ามะกาสหวิทยาเขตท่ามะกาอายุนอกเกณฑ์--1-6
71022011 เลาขวัญราษฎร์บำรุงเลาขวัญสหวิทยาเขตพลอยไพลินนักเรียนทั้งหมด--532-989
71022011 เลาขวัญราษฎร์บำรุงเลาขวัญสหวิทยาเขตพลอยไพลินผอม--36-48
71022011 เลาขวัญราษฎร์บำรุงเลาขวัญสหวิทยาเขตพลอยไพลินค่อนข้างผอม--35-72
71022011 เลาขวัญราษฎร์บำรุงเลาขวัญสหวิทยาเขตพลอยไพลินสมส่วน--381-691
71022011 เลาขวัญราษฎร์บำรุงเลาขวัญสหวิทยาเขตพลอยไพลินท้วม--23-42
71022011 เลาขวัญราษฎร์บำรุงเลาขวัญสหวิทยาเขตพลอยไพลินเริ่มอ้วน--38-84
71022011 เลาขวัญราษฎร์บำรุงเลาขวัญสหวิทยาเขตพลอยไพลินอ้วน--19-44
71022011 เลาขวัญราษฎร์บำรุงเลาขวัญสหวิทยาเขตพลอยไพลินค่านอกเกณฑ์----5
71022011 เลาขวัญราษฎร์บำรุงเลาขวัญสหวิทยาเขตพลอยไพลินอายุนอกเกณฑ์----3
71022012 หนองปรือพิทยาคมหนองปรือสหวิทยาเขตพลอยไพลินนักเรียนทั้งหมด--101-223
71022012 หนองปรือพิทยาคมหนองปรือสหวิทยาเขตพลอยไพลินผอม--1-1
71022012 หนองปรือพิทยาคมหนองปรือสหวิทยาเขตพลอยไพลินค่อนข้างผอม--6-8
71022012 หนองปรือพิทยาคมหนองปรือสหวิทยาเขตพลอยไพลินสมส่วน--86-179
71022012 หนองปรือพิทยาคมหนองปรือสหวิทยาเขตพลอยไพลินท้วม--4-18
71022012 หนองปรือพิทยาคมหนองปรือสหวิทยาเขตพลอยไพลินเริ่มอ้วน--3-13
71022012 หนองปรือพิทยาคมหนองปรือสหวิทยาเขตพลอยไพลินอ้วน--1-3
71022012 หนองปรือพิทยาคมหนองปรือสหวิทยาเขตพลอยไพลินค่านอกเกณฑ์-----
71022012 หนองปรือพิทยาคมหนองปรือสหวิทยาเขตพลอยไพลินอายุนอกเกณฑ์----1
71022013 ประชามงคลหนองปรือสหวิทยาเขตพลอยไพลินนักเรียนทั้งหมด--588681,555
71022013 ประชามงคลหนองปรือสหวิทยาเขตพลอยไพลินผอม--20-36
71022013 ประชามงคลหนองปรือสหวิทยาเขตพลอยไพลินค่อนข้างผอม--36281
71022013 ประชามงคลหนองปรือสหวิทยาเขตพลอยไพลินสมส่วน--460551,229
71022013 ประชามงคลหนองปรือสหวิทยาเขตพลอยไพลินท้วม--30275
71022013 ประชามงคลหนองปรือสหวิทยาเขตพลอยไพลินเริ่มอ้วน--24573
71022013 ประชามงคลหนองปรือสหวิทยาเขตพลอยไพลินอ้วน--17253
71022013 ประชามงคลหนองปรือสหวิทยาเขตพลอยไพลินค่านอกเกณฑ์--126
71022013 ประชามงคลหนองปรือสหวิทยาเขตพลอยไพลินอายุนอกเกณฑ์----2
71022014 ห้วยกระเจาพิทยาคมห้วยกระเจาสหวิทยาเขตพลอยไพลินนักเรียนทั้งหมด--181-308
71022014 ห้วยกระเจาพิทยาคมห้วยกระเจาสหวิทยาเขตพลอยไพลินผอม--10-12
71022014 ห้วยกระเจาพิทยาคมห้วยกระเจาสหวิทยาเขตพลอยไพลินค่อนข้างผอม--18-31
71022014 ห้วยกระเจาพิทยาคมห้วยกระเจาสหวิทยาเขตพลอยไพลินสมส่วน--126-215
71022014 ห้วยกระเจาพิทยาคมห้วยกระเจาสหวิทยาเขตพลอยไพลินท้วม--9-17
71022014 ห้วยกระเจาพิทยาคมห้วยกระเจาสหวิทยาเขตพลอยไพลินเริ่มอ้วน--13-19
71022014 ห้วยกระเจาพิทยาคมห้วยกระเจาสหวิทยาเขตพลอยไพลินอ้วน--5-13
71022014 ห้วยกระเจาพิทยาคมห้วยกระเจาสหวิทยาเขตพลอยไพลินค่านอกเกณฑ์----1
71022014 ห้วยกระเจาพิทยาคมห้วยกระเจาสหวิทยาเขตพลอยไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
71032001 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาไทรโยคสหวิทยาเขตแควน้อยนักเรียนทั้งหมด--617-1,224
71032001 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาไทรโยคสหวิทยาเขตแควน้อยผอม--37-47
71032001 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาไทรโยคสหวิทยาเขตแควน้อยค่อนข้างผอม--56-76
71032001 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาไทรโยคสหวิทยาเขตแควน้อยสมส่วน--412-867
71032001 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาไทรโยคสหวิทยาเขตแควน้อยท้วม--30-61
71032001 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาไทรโยคสหวิทยาเขตแควน้อยเริ่มอ้วน--45-91
71032001 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาไทรโยคสหวิทยาเขตแควน้อยอ้วน--33-60
71032001 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาไทรโยคสหวิทยาเขตแควน้อยค่านอกเกณฑ์--3-7
71032001 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาไทรโยคสหวิทยาเขตแควน้อยอายุนอกเกณฑ์--1-15
71032002 ศรีสวัสดิ์พิทยาคมศรีสวัสดิ์สหวิทยาเขตเมืองสิงห์นักเรียนทั้งหมด--176-537
71032002 ศรีสวัสดิ์พิทยาคมศรีสวัสดิ์สหวิทยาเขตเมืองสิงห์ผอม--7-12
71032002 ศรีสวัสดิ์พิทยาคมศรีสวัสดิ์สหวิทยาเขตเมืองสิงห์ค่อนข้างผอม--10-16
71032002 ศรีสวัสดิ์พิทยาคมศรีสวัสดิ์สหวิทยาเขตเมืองสิงห์สมส่วน--124-406
71032002 ศรีสวัสดิ์พิทยาคมศรีสวัสดิ์สหวิทยาเขตเมืองสิงห์ท้วม--13-26
71032002 ศรีสวัสดิ์พิทยาคมศรีสวัสดิ์สหวิทยาเขตเมืองสิงห์เริ่มอ้วน--9-33
71032002 ศรีสวัสดิ์พิทยาคมศรีสวัสดิ์สหวิทยาเขตเมืองสิงห์อ้วน--12-29
71032002 ศรีสวัสดิ์พิทยาคมศรีสวัสดิ์สหวิทยาเขตเมืองสิงห์ค่านอกเกณฑ์----3
71032002 ศรีสวัสดิ์พิทยาคมศรีสวัสดิ์สหวิทยาเขตเมืองสิงห์อายุนอกเกณฑ์--1-12
71032003 ทองผาภูมิวิทยาทองผาภูมิสหวิทยาเขตแควน้อยนักเรียนทั้งหมด--696-1,443
71032003 ทองผาภูมิวิทยาทองผาภูมิสหวิทยาเขตแควน้อยผอม--18-31
71032003 ทองผาภูมิวิทยาทองผาภูมิสหวิทยาเขตแควน้อยค่อนข้างผอม--38-68
71032003 ทองผาภูมิวิทยาทองผาภูมิสหวิทยาเขตแควน้อยสมส่วน--532-1,117
71032003 ทองผาภูมิวิทยาทองผาภูมิสหวิทยาเขตแควน้อยท้วม--41-70
71032003 ทองผาภูมิวิทยาทองผาภูมิสหวิทยาเขตแควน้อยเริ่มอ้วน--40-68
71032003 ทองผาภูมิวิทยาทองผาภูมิสหวิทยาเขตแควน้อยอ้วน--27-49
71032003 ทองผาภูมิวิทยาทองผาภูมิสหวิทยาเขตแควน้อยค่านอกเกณฑ์----2
71032003 ทองผาภูมิวิทยาทองผาภูมิสหวิทยาเขตแควน้อยอายุนอกเกณฑ์----38
71032004 อุดมสิทธิศึกษาสังขละบุรีสหวิทยาเขตแควน้อยนักเรียนทั้งหมด--1,003-2,056
71032004 อุดมสิทธิศึกษาสังขละบุรีสหวิทยาเขตแควน้อยผอม--13-21
71032004 อุดมสิทธิศึกษาสังขละบุรีสหวิทยาเขตแควน้อยค่อนข้างผอม--17-38
71032004 อุดมสิทธิศึกษาสังขละบุรีสหวิทยาเขตแควน้อยสมส่วน--873-1,757
71032004 อุดมสิทธิศึกษาสังขละบุรีสหวิทยาเขตแควน้อยท้วม--48-95
71032004 อุดมสิทธิศึกษาสังขละบุรีสหวิทยาเขตแควน้อยเริ่มอ้วน--33-65
71032004 อุดมสิทธิศึกษาสังขละบุรีสหวิทยาเขตแควน้อยอ้วน--11-21
71032004 อุดมสิทธิศึกษาสังขละบุรีสหวิทยาเขตแควน้อยค่านอกเกณฑ์--1-3
71032004 อุดมสิทธิศึกษาสังขละบุรีสหวิทยาเขตแควน้อยอายุนอกเกณฑ์--7-56
71032005 ไทรโยคน้อยวิทยาไทรโยคสหวิทยาเขตแควน้อยนักเรียนทั้งหมด--370-548
71032005 ไทรโยคน้อยวิทยาไทรโยคสหวิทยาเขตแควน้อยผอม--27-28
71032005 ไทรโยคน้อยวิทยาไทรโยคสหวิทยาเขตแควน้อยค่อนข้างผอม--30-40
71032005 ไทรโยคน้อยวิทยาไทรโยคสหวิทยาเขตแควน้อยสมส่วน--253-394
71032005 ไทรโยคน้อยวิทยาไทรโยคสหวิทยาเขตแควน้อยท้วม--23-33
71032005 ไทรโยคน้อยวิทยาไทรโยคสหวิทยาเขตแควน้อยเริ่มอ้วน--26-32
71032005 ไทรโยคน้อยวิทยาไทรโยคสหวิทยาเขตแควน้อยอ้วน--10-18
71032005 ไทรโยคน้อยวิทยาไทรโยคสหวิทยาเขตแควน้อยค่านอกเกณฑ์----2
71032005 ไทรโยคน้อยวิทยาไทรโยคสหวิทยาเขตแควน้อยอายุนอกเกณฑ์--1-1
71032006 ร่มเกล้า กาญจนบุรีทองผาภูมิสหวิทยาเขตแควน้อยนักเรียนทั้งหมด--459-1,096
71032006 ร่มเกล้า กาญจนบุรีทองผาภูมิสหวิทยาเขตแควน้อยผอม--21-40
71032006 ร่มเกล้า กาญจนบุรีทองผาภูมิสหวิทยาเขตแควน้อยค่อนข้างผอม--44-77
71032006 ร่มเกล้า กาญจนบุรีทองผาภูมิสหวิทยาเขตแควน้อยสมส่วน--325-807
71032006 ร่มเกล้า กาญจนบุรีทองผาภูมิสหวิทยาเขตแควน้อยท้วม--19-54
71032006 ร่มเกล้า กาญจนบุรีทองผาภูมิสหวิทยาเขตแควน้อยเริ่มอ้วน--25-61
71032006 ร่มเกล้า กาญจนบุรีทองผาภูมิสหวิทยาเขตแควน้อยอ้วน--24-48
71032006 ร่มเกล้า กาญจนบุรีทองผาภูมิสหวิทยาเขตแควน้อยค่านอกเกณฑ์--1-5
71032006 ร่มเกล้า กาญจนบุรีทองผาภูมิสหวิทยาเขตแควน้อยอายุนอกเกณฑ์----4


โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 65 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
Version.2022.1.KAOPUNHOT