สพม.กาญจนบุรี.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 12,8112,9285,739
34%
17533:1
มัธยมศึกษาปีที่ 22,7442,9145,658
33%
17433:1
มัธยมศึกษาปีที่ 32,6402,9045,544
33%
16833:1
มัธยมศีกษาตอนต้น8,1958,74616,941
51%
51733:1
มัธยมศึกษาปีที่ 42,5233,1395,662
35%
17333:1
มัธยมศึกษาปีที่ 52,3743,1395,513
34%
17332:1
มัธยมศึกษาปีที่ 62,0202,8494,869
30%
16330:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย6,9179,12716,044
48%
50932:1
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ. 1183133316
65%
1129:1
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ. 2472370
14%
418:1
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ. 3653398
20%
520:1
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ295189484
1%
2024:1
รวมทั้งสิ้น15,40718,16833,469
100%
1,04632:1