สพม.กาญจนบุรี.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 12,8002,9155,715
34%
17533:1
มัธยมศึกษาปีที่ 22,7022,8735,575
33%
17432:1
มัธยมศึกษาปีที่ 32,5792,8595,438
33%
16832:1
มัธยมศีกษาตอนต้น8,0818,64716,728
51%
51732:1
มัธยมศึกษาปีที่ 42,4743,0715,545
35%
17332:1
มัธยมศึกษาปีที่ 52,3123,0825,394
34%
17431:1
มัธยมศึกษาปีที่ 61,9722,8174,789
30%
16329:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย6,7588,97015,728
48%
51031:1
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ. 1190132322
66%
1325:1
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ. 2462470
14%
418:1
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ. 3653398
20%
520:1
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ301189490
1%
2222:1
รวมทั้งสิ้น15,14017,91832,946
100%
1,04931:1